sobota, 24. junij 2006

Alpinistični pravilnik Komisije za alpinizem pri KA

Na podlagi 1. alineje 47. člena Statuta PZS in na predlog zbora načelnikov alpinističnih kolektivov z dne 16.02.1996, je UO PZS na 10. seji dne 15.06.1996 sprejel Alpinistični pravilnik.

 l. UVODNE DOLOČBE

1. čIen

Alpinistični pravilnik ureja odnose med alpinističnimi kolektivi (v nadaljnjem besedilu: AK), med AK in njihovimi člani, med njimi in njihovimi organi v okviru Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu : PZS).
 

II. ALPINISTIČNI KOLEKTIV

2. člen

AK je skupina ljudi, ki organizirano gojijo alpinistično dejavnost v okviru Planinskih društev (v nadaljnjem besedilu : PD), v okviru drugih organizacij ali kot samostojne pravne osebe.

3. čIen

AK je ustanovljen zato, da organizira alpinistično dejavnost, jo širi in skrbi za dvig kvalitete, svojim članom pa omogoči uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki jih pogojuje članstvo v AK.

4. člen

AK vodi in zastopa načelnik. Odgovoren je za izvajanje nalog sprejetih s programom AK in nalog določenih s strani Komisije za alpinizem (v nadaljnjem besedilu: KA).

Delovanje AK opredeljujejo pravila AK, ki morajo biti v skladu z določili Alpinističnega pravilnika in Alpinističnih kriterijev.

 

III. VRSTE ALPINISTIČNIH KOLEKTIVOV

5. člen
 

Alpinistični odsek je temeljna oblika izvajanja alpinistične dejavnosti v okviru PD.

Matično PD ustanovi oziroma ukine alpinistični odsek.

6. člen

Alpinistični klub je oblika izvajanja alpinistične dejavnosti kot samostojna pravna oseba.

7. člen

KA vodi register AK in alpinistov.

KA registrira čIane alpinističnih kolektivov, ki oddajo vlogo za registracijo ter izpolnjujejo pogoje članstva in aktivnosti.

8. člen

Alpinistična sekcija je prehodna organizacijska oblika, ki nastane za poživitev alpinistične dejavnosti znotraj PD ali drugih organizacij in nima pogojev za trajno samostojno delovanje.
 

IV. ČLANSTVO V ALPINISTIČNIH KOLEKTIVIH

9. člen

Član alpinističnega kolektiva mora biti član PD ali AK, ki je včlanjen v PZS.

Člani AK lahko volijo in so lahko izvoljeni v vodstvo AK in KA.

Članstvo v AK preneha z izstopom ali izključitvijo.
 

V.  AKTIVNOST ČLANOV AK

10. člen

Člani AK so registrirani in neregistrirani.

Registrirani člani so člani AK, ki so v pretekli sezoni izpolnili kriterije za dosego statusa aktivnega športnika s področja alpinistične dejavnosti.
 

VI.  STROKOVNA USPOSOBLJENOST ČLANOV ALPINISTIČNIH KOLEKTIVOV

11. čIen

Glede na strokovno usposobljenost so člani AK: mlajši in starejši pripravniki alpinisti, alpinisti, alpinistični inštruktorji, pripravniki alpinističnega smučanja, alpinistični smučarji in inštruktorji alpinističnega smučanja.


VIl. ZBOR NAČELNIKOV

12. člen

Zbor načelnikov AK sestavijajo načelniki vseh registriranih AK, oziroma njihovi pisno pooblaščeni predstavniki.

Zbor načelnikov skliče KA vsaj enkrat letno. Na predlog večine registriranih AK ga je dolžna sklicati v enem mesecu, sicer ga lahko skliče eden ali več predlagateljev.

13. člen

Zbor načelnikov odloča z večino glasov navzočih, če je prisotna najmanj polovica delegatov.

Če ob napovedani uri Zbor načelnikov ni sklepčen, se preloži za pol ure, nakar lahko sklepa z večino navzočih, če so bili vsi AK o njem obveščeni vsaj 14 dni pred sklicem.

14. člen

Naloge zbora načelnikov so:

 • voli in razrešuje člane KA in njenih stalnih podkomisij s potrditvijo UO PZS,
 • določi predlog in predlog sprememb Alpinističnega pravilnika z 2/3 večino prisotnih,
 • sprejema in spreminja Alpinistične kriterije,
 • sprejema poročilo o izvršitvi akcijskega in finančnega načrta o delu KA za preteklo obdobje,
 • določa predlog akcijskega finančnega plana KA,
 • sprejema predlog srednjeročnega razvoja alpinizma.


VIII. KOMISIJA ZA ALPINIZEM

15. čIen

KA je strokovno koordinacijsko telo za področje alpinistične dejavnosti.

16. člen

KA sestavljajo načelnik in do 10 članov vključno z načelniki podkomisij.

KA vodi in predstavlja načelnik. Kadar je zadržan, njegove naloge izvaja namestnik ali pooblaščeni član KA.

17. člen

Naloge KA so:

 • izvaja sklepe Zbora načelnikov AK,
 • usklajuje in usmerja razvoj slovenskega alpinizma,
 • vodi register AK, ki se na področju Slovenije ukvarjajo z alpinistično dejavnostjo, zastopa interese in koordinira njihovo delo,
 • vodi register članov,
 • pripravlja predlog Alpinističnega pravilnika in Alpinističnih kriterijev in njihovih sprememb,
 • rganizira in izvaja akcije, katere presegajo zmožnosti AK,
 • podeljuje nazive strokovne usposobljenosti s področja alpinistične dejavnosti,
 • predlaga kandidate za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinistične dejavnosti,
 • skrbi za obveščanje,
 • podeljuje priznanja s področja alpinistične dejavnosti,
 • opravlja druge naloge s področja alpinistične dejavnosti v skladu s sklepi Zbora načelnikov AK in sklepi UO PZS.

18. člen

KA je za svoje odločitve odgovorna Zboru načelnikov AK.

Delo KA je javno. Za zagotavljanje lavnosti dela je odgovoren načelnik KA.

19. člen

KA sklepa z večino glasov navzočih, kadar je prisotna vsaj polovica članov. Načelnik lahko v nujnih primerih odloča samostojno, svoje odločitve pa mora dati v potrditev Komisiji za alpinizem na prvi naslednji seji.

20. člen

KA svoje naloge izvršuje samostojno ter preko podkomisij in začasnih delovnih teles.

KA ustanavlja in razrešuje začasna delovna telesa.

21. čIen

Pri sestavi članov KA, njenih podkomisij in delovnih teles se je potrebno prizadevati za regionalno pokritost Slovenije.

22. člen

Osnova za delo KA je njen letni plan katerega izvaja v skladu z obsegom razpoložljivih sredstev.

23. člen

Alpinistični kriteriji opredeljujejo vse vidike alpinistične dejavnosti, določajo kriterije članstva in aktivnosti AK, strokovne usposobljenosti in aktivnosti članov AK in organizacijske podrobnosti.

24. člen

KA podeljuje alpinističnim kolektivom, njihovim članom, podjetjem, organizacijam in skupnostim priznanja:

 • za najboljše alpinistične dosežke v pretekli sezoni,
 • za dolgoletno delo na področju alpinizma,
 • za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini.

25. člen

Sopodpisnik finančnih dokumentov za KA je načelnik KA oz. oseba, ki jo pooblasti.
 

IX.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Alpinistični pravilnik prične veljati 8. dan po objavi v Obvestilih PZS.

27. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedaj veljavni Alpinistični pravilnik.
Roman Toplak

Prijava za člane

Iskanje

Socialna omrežja